CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Univerziteta u Zenici

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE
at the University of Zenica
O nama Tekući poslovi Štampana izdanja Osoblje Centra Odjeli Linkovi

Obrazovanje
i preduzetništvo

O nama
  Šta je CIP?
  Položaj u organizacionoj
  strukturi UNZE
  Prva godina rada
  Obrazovanje i poduzetništvo
Tekući poslovi
  2008
  2009
  2014
Štampana izdanja
Konferencije
Osoblje Centra
Linkovi

UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
EU Tempus JEP_41108_2006


incubator.ba

Predavanja i istraživanja obično čine osnovni sadržaj misije koju ima većina univerziteta u svijetu. Novi ekonomski razvoj međutim uspostavlja jos jednu novu misiju kojom se univerziteti transformišu iz predavačkih u preduzetničke. Ta transformacija je nastala zbog povećanog značaja koje znanje ima u postojećem ekonomskom okruženju sa jedne strane i finansijskih potreba univerziteta, sa druge strane. Preduzetnički univerziteti imaju ključnu ulogu u regionalnom razvoju kroz osnivanje inovativnih jedinica i struktura koje su jače ili slabije pridružene tim univerzitetima. Tipične inovativne jedinice pridružene univerzitetu ili locirane u njegovoj organizacijskoj strukturi su naučno-tehnološki parkovi, centri inovativnosti, preduzetnički centri, poslovni inkubatori i slične organizacijske forme. 

To znači univerzitet/fakulteti/kampus u kome barem dio studenata čine studenti specijalističkih, poslediplomskih i doktorskih studija, čije nastavno osoblje posjeduje kvalitetne up-to-date informacije i iskustvo i koji posjeduje savremeno opremljene laboratorije. U tom smislu i UNZE mora i sam da prođe kroz duboku tranziciju da bi mogao da bude okosnica za pokretanja naučno-tehnološkog parka a putem formiranja ovakvih centara taj put se logično trasira. Za ostvarivanje tranzicije univerziteta od predavačkog ka istraživačkom i preduzetničkom, univerzitet mora imati visoke razvojne kriterijume i mora postepeno povećavati sredstva koja dobija mimo budžeta. To povećanje sredstava se po pravilu ostvaruje projektima finansiranim od strane industrije, organa vlasti, nekih razvojnih ili naučnih fondacija, međunarodnih projekata a posebno uspješnim spin-out aktvnostima.

Bitno je naglasiti da inovativnost i preduzetništvo na treba gledati samo očima privredne inovativnosti i preduzetništva. Budući Centar želi da razvija i inovativnost i preduzetnišvo u edukacijskom i obrazovnim procesu kroz inovativnost novih nastavnih planova i programa, inovativnost nastavnog osoblja i studenata, nove ideje i projekte koje će zajednički razvijati i studenti i nastavnici kako kroz nastavni tako i NIR proces.

UNZE je jedan od rijetkih univerziteta u jugoistočnoj Evropi koji ima kampus kao jedinstveni prostor u kome se integrišu aktivnosti različitih fakulteta. U tom smislu, univerzitetski kampus Zenica treba da prirodno inklinira ka preduzetničkom univerzitetu integrisanom sa naučno-tehnološkim u svom okruženju te različitim centrima u svom sastavu. Osnivanje naučno-tehnološkog parka je dug i skup proces. Ono što je realno moguće učiniti na kratke staze (u cilju tranzicije ka preduzetničkom univerzitetu) je kvalitetni spin-out program Univerziteta kroz poslovni inkubator i business start-up centar, koji su parnerima iz grada i regije već formirani. Ovaj Centar, također nije dupliranje poslova sa Ekonomskim institutom, jer su način rada, interesne grupe i područja realizacije bitno drugačije.